TOVÁBBI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatásokat a weboldalon részletezett rendelkezésre állás mellett
biztosítja. Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 1 óra üzemszünetet tartani, a szükséges karbantartási
munkálatok elvégzésére; erről köteles Megrendelőt 5 munkanappal előre a megadott e-mailcímen
értesíteni. Szolgáltatót nem terheli felelősség, a be nem jelentett adatváltozás miatt bekövetkező
sikertelen értesítés esetén. A karbantartásra fenntartott havi 1 óra a fent megadott rendelkezésre állási
időbe nem számít bele.
Szolgáltató folyamatosan (7/24) fogadja a Megrendelő részéről érkező technikai jellegű problémák
bejelentését az alábbi telefonszámokon és e-mailcímen:
+36-1-211 00 44 (7/24)
[email protected] (munkaidőben)
Szolgáltató munkanapokon 9-17 óra között telefonos helpdesk szolgáltatást biztosít. A szerver hoszting
szolgáltatással kapcsolatos adminisztratív ügyintézés (pl. domain név bejegyzés) kizárólag munkaidőben
történik.
Megrendelő köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg kijelölni azokat a kapcsolattartó személyeket,
akik rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, hozzáférési lehetőséggel, valamint jogosultsággal, hogy a
Megrendelő szervereit konfigurálják, vagy a gépteremből elvigyék. A Megrendelő által kijelölt
kapcsolattartó a személyi igazolvány számával és a nevével azonosítja magát, ezért a Szolgáltató nem
vállal felelősséget a be nem jelentett adatváltozásból fakadó fennakadásért.
Jelen TSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult módosítani. A módosítás tartalmáról és a módosítás
hatályba lépésének időpontjáról Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosítás hatályba lépése előtt
legalább 15 nappal írásban értesíteni.
Microsoft® SPLA, valamint egyéb harmadik fél által biztosított szolgáltatás esetén a Szolgáltató az
árváltozás jogát fenntartja, a díjak módosulásáról a hatálybalépést megelőző 30 napon belül értesíti a
Megrendelőt.
Szolgáltató köteles a Megrendelő személyes adatait biztonságosan kezelni.
Megrendelő köteles a Szolgáltatóval – 5 munkanapon belül – minden olyan változást közölni, mely
érintheti a jelen szerződésben meghatározott bármely tevékenységet.
Megrendelő köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az általa elhelyezett
szerverszámítógépeken kizárólag kontrollált szolgáltatások működjenek.
Megrendelő teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik az általa közvetlenül, vagy az általa
elhelyezett szerverrel okozott anyagi és erkölcsi károkért.
A Szolgáltató a Megrendelő elleni támadások megelőzése, elhárítása vagy kivédése érdekében
ellenintézkedéseket és korlátozásokat tehet; ezekről Megrendelőt tájékoztatja. Az intézkedések
kizárólag a védelmet szolgálhatják.
SZOLGÁLTATÓ NEM FELEL A MEGRENDELŐ FELŐL ÉRKEZŐ, ILLETVE A MEGRENDELŐT ÉRT KÜLSŐ
TÁMADÁSOKÉRT.
Megrendelő felel a tőle indított támadásokért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatót vagy harmadik
felet érintik.
Szolgáltató nem szűrheti a forgalmat, kivéve a Felek megegyezése alapján: támadások megelőzése,
kivédése és elhárítása, illetve a szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
Ha a Megrendelő veszélyezteti, vagy akadályozza a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű
működését, Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások korlátozására. A korlátozásról
Megrendelőt köteles azonnal – e-mailben vagy telefonon – értesíteni. Jogszabály vagy hatósági
határozat rendelkezése alapján Szolgáltató a fenti korlátozásokat szintén elvégezheti.
Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy amint tudomást szerez a korlátozás
okának megszűnéséről, a fenti korlátozásokat legkésőbb a tudomásszerzést követő napon
megszüntesse.
A HÁLÓZAT HASZNÁLATA
Ha a Megrendelő tevékenysége sérti a jelen szerződésben és mellékletében megfogalmazott
szabályokat és irányelveket, Szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást azonnal, előzetes figyelmeztetés
nélkül megszüntetni.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy tilos:
a hálózati erőforrásokkal visszaélni, és ezáltal a hálózat teljesítményét csorbítani,
a szolgáltatást jogszabályt sértő módon használni,
bármely olyan hálózati hely irányelveit megsérteni, melyhez a Megrendelő a Szolgáltató
hálózatán keresztül kapcsolódik,
bármely más számítógép hálózat biztonságát gyengíteni,
bármilyen hálózati helyre jogosulatlanul behatolni, vagy ezt megkísérelni,
más felhasználó elérését jogosulatlanul használni, vagy a felhasználót
korlátozni/megakadályozni jogosultsága használatában,
bármely hálózati eszköz működését szándékosan zavarni, túlterhelni,
számítógépes vírusokat szándékosan terjeszteni, vagy ezzel bárkit fenyegetni,
a szolgáltatást becsületsértésre, rágalmazásra alkalmas, tisztességtelen, tévedésbe ejtő,
tévedésben tartó tevékenység céljából használni,
a szolgáltatáson keresztül másokat fenyegetni, megfélemlíteni,
a szolgáltatást a szerzői jogok bárminemű megsértését eredményező tevékenység végzése
céljával használni,
más felhasználókról adatokat gyűjteni, a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül („sniffelés”)
Szolgáltató a hálózat biztonságát és zavartalan működését negatívan befolyásoló események
hatására, a biztonságos és zavartalan működést biztosítandó, jogosult forgalomfigyelést
végezni; az így szerzett információkat kizárólag arra a célra használhatja fel, amelynek elérése
érdekében a forgalomfigyelést végezte.
Szolgáltató jogosult számlázási és biztonsági okokból Megrendelő adatforgalmára vonatkozóan
rendszeresen adatokat rögzíteni; ezeket az adatokat köteles üzleti titokként kezelni, és
kizárólag a fenti célokra felhasználni.
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS
Megrendelő jelen szerződés aláírásával elfogadja, hogy tilos:
a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelek küldésére használni,
a Szolgáltató hálózatát kéretlen elektronikus levelekre érkező válaszok begyűjtésére használni,
a Szolgáltató hálózatán keresztül bármely terméket vagy szolgáltatást jogszabályba ütköző
módon reklámozni,
a Megrendelő által elhelyezett szervereken tárolt weblapokat oly módon reklámozni, mely
sértheti jelen szolgáltatási irányelveket,
az e-mailek fejlécét szándékosan meghamisítani, vagy eltüntetni,
felhasználói hozzáférés korlátozása céljával levélbombákat küldeni,
“hólabda” levelezést folytatni Szolgáltató hálózatán keresztül.
SZOFTVER LICENSZ BÉRLÉS
Microsoft® SPLA szoftver bérlés szolgáltatásnál, illetve a licenszeléssel érintett fizikai vagy virtuális
szerveren a megrendelőnek – a szolgáltató erre irányuló felhívása esetén – admin (root) hozzáférési
jogot kell biztosítania a szolgáltató számára, annak érdekében, hogy a szolgáltató a Microsoft®
mindenkori licenszelési feltételrendszerében előírt követelményeket a szolgáltató biztosítani tudja.
A Microsoft® SPLA licencek nyomon követése és riportolása a Megrendelő, vagy az általa megbízott
Admin felhasználó feladata. A Szolgáltató a Microsoft® által meghatározott mindenkori licenszelési
követelményeknek megfelelően, jogosult a licencek rendszeres ellenőrzésére, a Megrendelő pedig
köteles teljeskörűen közreműködni a szoftver audit elvégzésében.
Szolgáltató rögzíti, megrendelő pedig kifejezetten elfogadja és kijelenti, hogy a megrendelő által
rendszergazdai szempontból adminisztrált és rendszergazdai jogosultságokkal üzemeltetett virtuális,
vagy fizikai szerveren futtatott és azon előforduló szoftverekért – illetve azok jogtisztaságáért – a
megrendelő teljeskörű büntetőjogi és polgári jogi felelősséggel tartozik.
A Microsoft® SPLA licencek számlázása a tényleges felhasználás alapján történik a Megrendelő által
megrendelt szolgáltatások, vagy a Szolgáltató auditja alapján. Hó közbeni megrendelés esetén, az
első hónapra teljes havi díj kerül kiszámlázásra a Microsoft® Szolgáltató felé történő elszámolásával
összhangban. A Szolgáltató jogosult a licencdíjak változását, vagy az árfolyamváltozást a bérleti
díjakban érvényesíteni.
A bérelt szoftver működéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, a szoftver gyártójának vagy a
Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett szoftverhibákért a Szolgáltató mindennemű felelőssége
kizárt.
A szoftverbérlet során a Szolgáltató a választott szoftvert nem kizárólagos használatra adja a
Megrendelő használatába, a szoftver tulajdonjogát a Megrendelő nem szerzi meg. A Megrendelő
kizárólag a bérelt, vagy a virtuális szerveren jogosult használni a szoftvert, ezt meghaladóan
semmilyen jog nem illeti meg az Megrendelőt a szoftverrel kapcsolatban.
A szoftverbérlettel kapcsolatban a Szolgáltató nem vállal rendelkezésre állást.
A szoftverbérlet időtartama a Szerződés időtartamához igazodik, de abban a Szerződés időtartama
alatt a Szolgáltatóval történt egyedi megállapodás alapján módosítások is kezdeményezhetőek.
Megrendelő az Microsoft® SPLA szoftver bérlés szolgáltatás megrendelésével kifejezetten elfogadja a
Microsoft® Megrendelőre vonatkozó végfelhasználói licencfeltételeit, mely az alábbi linken érhető el:
Microsoft® SPLA Végfelhasználói licencfeltételek
A bérelhető szoftverek felsorolását a Microsoft® SPLA mindenkor érvényes szerződési feltételei
tartalmazzák.
A Microsoft® SPLA termékekről és a termékek felhasználási módjáról az alábbi linken elérhető
dokumentum rendelkezik:
Services Provider Use Rights – SPUR